ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

Van Levon Leonard Entertainment CV, Welsdaal 142C, 6228 JG Maastricht, KvK nummer 14078587

Artikel 1 Algemeen
Levon Leonard Entertainment is een eenmanszaak die artistieke onderwijsprojecten, muziekproducties en muzikaal entertainment in de ruimste zin des woords ontwikkelt en realiseert en daarbij, waar nodig, gebruik maakt van derden. Deze derden zijn onder andere afkomstig uit de wereld van muziek, theater, consultancy en vormgeving. Daarnaast produceert en verkoopt Levon Leonard Entertainment geluidsdragers met piano-improvisaties en eigen composities uitgevoerd door Levon Leonard.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Levon Leonard Entertainment worden verstrekt tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst tot opdracht
Een overeenkomst tot opdracht komt tot stand wanneer beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel een mondelinge opdracht door Levon Leonard Entertainment schriftelijk is bevestigd.
Voor informatie over de werkwijze van Levon Leonard Entertainment zie: “Wat kan Levon Leonard Entertainment voor u betekenen”.

Artikel 4 Betaling

1. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever een vergoeding, vermeerderd met BTW, verschuldigd aan Levon Leonard Entertainment.
2. Tenzij in de overeenkomst tot opdracht uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dient 50% van het factuurbedrag door de opdrachtgever tenminste 14 dagen voor uitvoering van de opdracht te zijn betaald. De andere 50% van het factuurbedrag zal binnen 8 dagen na uitvoering van de opdracht zijn voldaan.
3. Geluidsdragers dienen vooraf te worden betaald, inclusief de kosten van verzending.

Artikel 5 Annulering
Bij annulering door de opdrachtgever zullen de door Levon Leonard Entertainment gemaakte kosten en de bestede tijd worden vergoed met een minimum van de helft van het geoffreerde bedrag. Bij annulering minder dan 14 dagen voorafgaande aan de aanvang van de uitvoering van de opdracht is het gehele geoffreerde bedrag verschuldigd.

Artikel 6 Gegevens en verplichtingen
1. Levon Leonard Entertainment voert de opdracht uit op basis van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. Indien de gewenste gegevens niet tijdig of correct worden aangeleverd, komen de extra kosten en eventuele schade voor rekening van de opdrachtgever.
2. Levon Leonard Entertainment kan de opdracht éénzijdig wijzigen indien dit volgens haar gewenst is. Ingrijpende wijzigingen zullen steeds met de opdrachtgever worden besproken.
3. De opdrachtgever zal zorgdragen voor alle verplichtingen, aanwijzingen en vergunningen welke van overheidswege met betrekking tot de opdracht verplicht zijn. Op eerste verzoek van Levon Leonard Entertainment zal de opdrachtgever inzicht in vermelde bescheiden geven.
4. De opdrachtgever zal met betrekking tot de opdracht en de door Levon Leonard Entertainment daarmee in verband te verrichten werkzaamheden, niet aan een derde enige opdracht doen geven om werkzaamheden te verrichten van gelijke of gelijksoortige aard, behoudens dan voorafgaande schriftelijke toestemming van Levon Leonard Entertainment.
5. Indien de opdrachtgever bovenomschreven verplichtingen niet of niet naar behoren nakomt, zal de opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Levon Leonard Entertainment gerechtigd zijn om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden en haar werkzaamheden te beëindigen dan wel op te schorten. In dergelijk geval is de opdrachtgever onverminderd verplicht de geleden schade met een minimum van 50% van het factuurbedrag volledig te vergoeden.

Artikel 7 Geheimhouding

Zowel de opdrachtgever als Levon Leonard Entertainment is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden van vertrouwelijke aard, welke zij van de andere partij heeft ontvangen.

Artikel 8 Reclames
De opdrachtgever is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst onverwijld na constatering aan Levon Leonard Entertainment kenbaar te maken en vervolgens binnen 7 dagen schriftelijk te bevestigen. Indien de opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt Levon Leonard Entertainment geacht haar verplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 9 Overmacht

1. Indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van Levon Leonard Entertainment te wijten is aan overmacht, is er geen sprake van een tekortkoming van de verplichtingen van Levon Leonard Entertainment, die aan haar kan worden toegerekend.
2. De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van Levon Leonard Entertainment komen zijn, ondermeer gedragingen of nalaten, behoudens opzet of grove schuld, van personen waarvan Levon Leonard Entertainment bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken waarvan Levon Leonard Entertainment bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt; ziekte en/of werkstaking van werknemers van Levon Leonard Entertainment dan wel van ingehuurde partijen.

Artikel 10 Beëindiging

1. De overeenkomst eindigt indien de opdracht is voltooid, dan wel wanneer door overmacht voltooiing onmogelijk is geworden.
2. Levon Leonard Entertainment heeft de bevoegdheid de opdracht onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van opdrachtgevers waarbij de opdrachtgever gehouden zal blijven het factuurbedrag aan Levon Leonard Entertainment te voldoen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Levon Leonard Entertainment is niet aansprakelijk voor enige schade, als gevolg van enig verzuim van Levon Leonard Entertainment in de nakoming van haar verplichting jegens de opdrachtgever of enige schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege Levon Leonard Entertainment van haar werkzaamheden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Levon Leonard Entertainment.
2. Levon Leonard Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden/hulppersonen, door Levon Leonard Entertainment belast met de uitvoering van werkzaamheden of de levering van zaken.
3. Indien er voor zover Levon Leonard Entertainment onverminderd het bovenstaande jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, die aanleiding gaf tot de schade.
4. De opdrachtgever zal Levon Leonard Entertainment vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor Levon Leonard Entertainment ingevolge het bovenstaande niet aansprakelijk is.

Artikel 12 Geschillen en Toepasselijk recht
Indien er tussen de Levon Leonard Entertainment en de opdrachtgever geschillen mochten ontstaan, zullen partijen trachten deze geschillen in der minne op te lossen. Er is sprake van een geschil wanneer één partij zulks stelt. Mochten partijen er onderling niet uitkomen, dan zal Nederlands Recht op het geschil van toepassing zijn en dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het Arrondissement Den Haag.